www.eprace.edu.pl » feminizm-muzulmalski » Aneks.

Aneks.

Narzędzie nr 1.Ankieta skierowana do feministek świata Zachodu

Narzędzie nr 2.Ankieta skierowana do feministek muzułmańskich

Narzędzie nr 1

Ankieta skierowana do respondentek z grupy feministek świata Zachodu

CZĘŚĆ I

 1. Poniżej przedstawione zostały 63 cechy określające człowieka. Które z nich są według ciebie typowe dla kobiet, które typowe dla mężczyzn, a które w ogóle nie mają związku z płcią?

Cecha kobieca męska niezwiązana z płcią
Samodzielność


Ustępliwość


Pomocność


Siła w bronieniu własnych przekonań


Pogodność


Kapryśność


Niezależność


Nieśmiałość


Sumienność


Wysportowanie


Tkliwość


Teatralność


Asertywność


Pochlebność


Szczęśliwość


Silna osobowość


Lojalność


Nieprzewidywalność


Siła


Rzetelność


Analityczność


Empatia


Zazdrość


Zdolności przywódcze


Wrażliwość na potrzeby innych


Szczerość


Ryzykowność


Wyrozumiałość


Skrytość


Łatwość podejmowania decyzji


Litość


uczciwość


Samowystarczalność


Pragnienie uspokajania zranionych uczuć


Zarozumiałość


Dominacja


Delikatność w wysławianiu się


Uprzejmość


Ciepło


Powaga


stabilności dążenie do osiągnięcia stanowiska, władzy


Czułość


Przyjacielskość


Agresywność


Łatwowierność


Nieefektywność


Władczość


Dziecinność


Zdolności adaptacyjne


Indywidualność


Nieużywanie szorstkiego języka


Niesystematyczność


Wspólzawodnictwo


Miłość do dzieci


Taktowność


Ambicja


Delikatność


Konwencjonalność 1. Jak dokończyłabyś następujące zdanie?

Płeć człowieka przesądza o jego charakterze

 1. Zawsze

 2. Prawie zawsze

 3. Często

 4. Tylko w niektórych przypadkach

 5. Rzadko

 6. Nigdy

 1. Które z wymienionych poniżej cech charakteru sprawiają, że człowiek jest ceniony w społeczeństwie?

Cecha Ceniona przez społeczeństwo Nieceniona przez społeczeństwo
Samodzielność

Ustępliwość

Pomocność

Siła w bronieniu własnych przekonań

Pogodność

Kapryśność

Niezależność

Nieśmiałość

Konsekwencja

Wysportowanie

Tkliwość

Teatralność

Asertywność

Pochlebność

Szczęśliwość

Silna osobowość

Lojalność

Nieobliczalność

Gwałtowność

Rzetelność

Analityczność

Sympatyczność

Zazdrość

Zdolności przywódcze

Wrażliwość na potrzeby innych

Szczerość

Ryzykowność

Wyrozumiałość

Skrytość

Łatwość podejmowania decyzji

Litościwość

Oddanie

Samowystarczalność

Pragnienie uspokajania zranionych uczuć

Zarozumiałość

Dominacja

Delikatność w wysławianiu się

Uprzejmość

Ciepło

Powaga

Dążenie do stabilności

Czułość

Przyjacielskość

Agresywność

Łatwowierność

Nieudolność

Władczość

Dziecinność

Zdolności adaptacyjne

Indywidualność

Nieużywanie szorstkiego języka

Niesystematyczność

Kompetencja

Miłość do dzieci

Taktowność

Ambicja

Delikatność

Konwencjonalność


 1. Jak dokończyłbyś poniższe zdania?

  1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, powinno oznaczać:

 1. Równość kobiet i mężczyzn w systemie prawnym

 2. Takie same obowiązki kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 3. Takie samo znaczenie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 4. Takie same możliwości dla kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 5. Możliwość podejmowania takich samych wyborów dla kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 6. Zlikwidowanie zjawiska dyskryminacji płciowej

 7. Możliwość korzystania z jednakowych praw

 8. Promocja pluralizmu i demokracji

 9. Uznanie za tak samo ważną i potrzebną obecność kobiet jak i mężczyzn w społeczeństwie

4.2 Inne wymagania w stosunku do kobiet żołnierek niż do mężczyzn żołnierzy są:

a. szkodliwe dla armii

b. dyskryminujące

c. wspomagające równouprawnienie

d. naturalne

e. niesprawiedliwe

  1. Parytety wyborcze, z góry określające procentową ilość kobiet w strukturach władzy są:

 1. Szkodliwe dla państwa

 2. Dyskryminujące

 3. Wspomagające równouprawnienie

 4. Naturalne

 5. Niesprawiedliwe

 1. W której z wymienionych dziedzin życia czujesz się źle traktowana ze względu na swoją płeć zawsze, często, czasami, rzadko lub wcale, rysując krzyżyk w odpowiedniej kolumnie.

  Dziedzina życia zawsze czasami często rzadko wcale
  Obowiązki domowe
  Decyzje podejmowane w związku
  Relacje z przełożonymi
  Relacje z kolegami i koleżankami w pracy
  Decyzje polityczne w moim kraju
  Dostęp do edukacji
  Dostęp do zawodu
  Dyskusje na ważne i trudne tematy
  Obecność w przestrzeni publicznej
  Pozycja w grupie wyznaniowej
  Podejście innych do mojego ciała, seksualności
 2. Czy istnieją inne dziedziny w której czujesz się dyskryminowana ze względu na to, że jesteś kobietą, lecz nie zostały one wymienione w tabeli powyżej? Jakie to dziedziny?

……………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Poniżej wymienione zostały różne sposoby walki z dyskryminacją ze względu na płeć. Które wydają ci się najbardziej skuteczne dla problemów, które dotykają ciebie bezpośrednio?

  1. Zmiana zapisów prawnych

  2. Zmiana treści edukacyjnej dla dzieci

  3. Kampanie społeczne

  4. Zmniejszanie znaczenia religii w polityce

  5. Zmniejszenie znaczenia religii w życiu społecznym

  6. Zwiększenie wolności słowa

  7. Zwiększenie swobody seksualnej

  8. Działania na rzecz pluralizmu

  9. Działania na rzecz demokracji

  10. Inne (napisz jakie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak często twoim zdaniem kobiety na świecie są dyskryminowane w następujących dziedzinach życia?

Dziedzina życia Zawsze Często Czasami Rzadko Wcale
Obowiązki domowe
Decyzje podejmowane w związku
Relacje z przełożonymi
Relacje z kolegami i koleżankami w pracy
Decyzje polityczne w kraju
Dostęp do edukacji
Dostęp do zawodu
Dyskusje na ważne i trudne tematy
Obecność w przestrzeni publicznej
Pozycja w grupie wyznaniowej
Podejście innych do mojego ciała, seksualności

 1. Poniżej wymienione zostały różne sposoby walki z dyskryminacją płciową. Które wydają ci się najbardziej skuteczne?

 1. Zmiana zapisów prawnych

 2. Zmiana treści edukacyjnej dla dzieci

 3. Kampanie społeczne

 4. Zmniejszanie znaczenia religii w życiu politycznym

 5. Zmniejszenie znaczenia religii w życiu społecznym

 6. Zwiększenie wolności słowa

 7. Zwiększenie swobody seksualnej

 8. Działania na rzecz pluralizmu

 9. Działania na rzecz demokracji

 10. Inne (napisz jakie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Poniżej przedstawione zostały zdjęcia kobiet w różnych strojach. Które z wymienionych obok nich cech wydają ci się adekwatne do przedstawionego wizerunku kobiety.


10.1. Zdjęcie nr 1135

  1. Skromna

  2. Zależna

  3. Słaba

  4. Odważna

  5. Tchórzliwa

  6. Kobieca

  7. Zakompleksiona

  8. Wolna

  9. Niepewna siebie

  10. Radosna

  11. Nieśmiała

  12. Zniewolona

  13. Staroświecka

  14. Towarzyska

  15. Zaściankowa

  16. Swobodna

 1. Sympatyczna

 2. Naturalna

 3. Stylowa

 4. Pewna siebie

 5. Nowoczesna

10.2. Zdjęcie nr 2136


 1. Skromna

 2. Zależna

 3. Słaba

 4. Odważna

 5. Tchórzliwa

 6. Kobieca

 7. Zakompleksiona

 8. Wolna

 9. Niepewna siebie

 10. Naturalna

 11. Radosna

 12. Nieśmiała

 13. Zniewolona

 14. Staroświecka

 15. Towarzyska

 16. Zaściankowa

 17. Swobodna

 18. Sympatyczna

 19. Stylowa

 20. Pewna siebie

 21. Nowoczesna


 1. Muzułmanka przebywająca w towarzystwie mężczyzn innych niż jej mąż lub mężczyzna blisko z nią spokrewniony, powinna zakrywać całe swoje ciało z wyjątkiem twarzy i dłoni. Muzułmański sposób ubierania się określany jest mianem hidżabu. W poniższej tabelce przytoczono różne opinie na temat zasad ubioru muzułmanek. Zaznacz w odpowiedniej kolumnie jak często twoim zdaniem podane stwierdzenie jest prawdą.

 1. Poniższe stwierdzenie jest Zawsze prawdą Czasami prawdą Często prawdą Trudno powiedzieć, czy prawdą Rzadko prawdą Nigdy prawdą
  Hidżab jest symbolem ucisku i zniewolenia kobiety

  Hidżab jest symbolem honoru i dobrych obyczajów kobiety

  Hidżab jest wyrazem zaściankowości i zacofania

  Hidżab jest wyrazem skromności i powściągliwości

  Hidżab jest zakładany wbrew woli kobiety

  Hidżab jest osobistym wyborem kobiety

  Hidżab jest zakładany z powodu nacisku społeczeństwa

  Hidżab jest zakładany z powodu miłości do Boga

  Hidżab sprawia, iż kobiety są bezpieczniejsze

  Hidżab sprawia, iż kobiety są krzywdzone

  Hidżab ułatwia kobiecie funkcjonowanie w społeczeństwie

  Hidżab sprawia, iż relacje w społeczeństwie są niezdrowe

  Hidżab może być wyrazem kobiecości i feminizmu

  Hidżab jest nienaturalnym wytworem patriarchatu

  Poniżej wymienionych zostało 10 wartości życiowych. Uszereguj je w kolejności od tej, która jest dla ciebie najbardziej ważna , do tej która ważna jest najmniej.


Wartość Numer
Miłość
Rodzina
Kariera
Wiedza
Pieniądze
Przyjaźń
Uroda
Zdrowie
Religia
Rozrywka

   1. W wykropkowanej przestrzeni poniżej, napisz krótko co byłoby dla ciebie największym życiowym sukcesem.

………………………………………………………………...........................................................................................................................

CZĘŚĆ II

 1. Czy słyszałaś kiedyś o pojęciu „feminizm muzułmański”? Podkreśl jedną odpowiedz.

     1. Tak, wiem co oznacza

     2. Tak, ale nie jestem pewna co oznacza

     3. Nie, nigdy o nim nie słyszałam

Jeśli wybrałaś odpowiedź a lub b przejdź do pytania nr 2, jeśli odpowiedz c przejdź do pytania nr 3.

    1. Co według twojej wiedzy oznacza termin „feminizm muzułmański”?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


    1. Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń. Oceń, stawiając w odpowiedniej kolumnie krzyżyk, czy dana opinia jest zawsze prawdziwa, często prawdziwa, czasami prawdziwa, trudno powiedzieć, czy prawdziwa, rzadko prawdziwa, nigdy prawdziwa.

Poniższa opinia jest prawdziwa Zawsze Często Czasami Trudno powiedzieć Rzadko Nigdy
Kobiety świata Zachodu nie powinny orzekać o sytuacji społecznej muzułmanek, ponieważ nie posiadają wystarczającej wiedzy

Kobiety świata Zachodu powinny orzekać o sytuacji społecznej muzułmanek ponieważ mają dłuższe doświadczenie w walce o równouprawnienie

Kobiety świata Zachodu powinny pomóc muzułmankom walczyć o respektowanie praw kobiet

Muzułmanki nie potrzebują żadnego udziału kobiet świata Zachodu w walce o prawda kobiet

Kobiety świata Zachodu powinny walczyć o prawa kobiet należne muzułmankom

Kobiety świata Zachodu oraz muzułmanki powinny jednoczyć się w walce o prawa kobiet na całym świecie


 1. W jaki sposób feministki świata Zachodu mogłyby pomóc muzułmankom? Podkreśl maksimum 3 odpowiedzi, które wydają ci się najsłuszniejsze.

  1. Poprzez protesty przeciwko funkcjonowaniu szariatu w poszczególnych krajach

  2. Poprzez protesty przeciwko łamaniu praw kobiet w społecznościach muzułmańskich

  3. Poprzez promocję zachodniego stylu życia wśród muzułmanek

  4. Poprzez promocję świeckości wśród muzułmanek

  5. Poprzez zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na sytuację kobiet w danym kraju muzułmańskim

  6. Poprzez promocję wyzwolenia seksualnego wśród muzułmanek

  7. Poprzez zakaz noszenia chust w krajach Zachodu

  8. Poprzez pisanie listów proszących o ułaskawienie skazanych kobiet

  9. Inny (napisz jaki?) …………………………………………………………

 2. Wymień na rzecz rozwiązania jakich problemów, kobiety całego świata powinny współpracować:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 1. Zaznacz maksimum 3 parametry łączące kobiety na całym świecie.

 1. Płeć biologiczna

 2. Podobne cechy charakteru i osobowości

 3. Podobne zainteresowania

 4. Podobne życiowe priorytety

 5. Podobne pozycja w rodzinie

 6. Podobna pozycja w społeczeństwie

 7. Podobny poziom inteligencji

 8. Dyskryminacja ze względu na płeć

 9. Inna odpowiedz:………………………………………..

7. Poniżej przedstawione jest zdjęcie137 ukraińskiej aktywistki feministycznej organizacji FEMEN, demonstrującej w Paryżu przeciwko prawu szariatu138 oraz pozycji kobiety w praktyce islamu. W dłoni trzyma kartkę z napisem „muzułmanki, rozbierzcie się”.

7.1..Uzupełnij przymiotnikami tekst znajdujący się poniżej fotografii.

Przedstawiona na zdjęciu akcja posiada ………………………….. ideę. Metoda skontfronotowania nagości demonstrantki z nakazującym zakrywać ciało szariatem jest………………. oraz …………………….. Hasło, które możemy przeczytać na kartce trzymanej przez kobietę jest…………………………….. oraz …………………………… .

7.2. Uzupełnij jedno lub dwa z przedstawionych poniżej zdań:

a. Ukazana na fotografii akcja podoba mi się ponieważ ……………………………………………………………

b. Ukazana na fotografii akcja nie podoba mi się ponieważ ……………………………………………………………

8. Poniżej przedstawiono popularny w Internecie rysunek. Dymek prezentujący myśli kobiety narysowanej po lewej stronie zawiera zdanie: „Wszystko zakryte poza jej oczami, co za okrutna kultura męskiej dominacji”, zaś przedstawionej po prawo „Wszystko odkryte poza jej oczami, co za okrutna kultura męskiej dominacji”.

8.1. Z opinią której z kobiet przedstawionych na rysunku zgadasz się bardziej?

a. kobiety po lewej

b . kobiety po prawej

c. z żadną z nich

8.2.Uzupełnij jedno lub dwa z przedstawionych poniżej zdań:

a. Rysunek podoba mi się ponieważ ………………………………………………………………

b. Rysunek nie podoba mi się ponieważ ………………………………………………………………

  1. Uzupełnij poniższy tekst dowolnymi przymiotnikami.

Kobieta przedstawiona po prawej stronie rysunku wygląda ………………………………. oraz …………………………. Wydaje mi się, że jej osobowość cechuje ………………… , ………………… a być może ……………………… Zaś kobieta przedstawiona po prawej stronie wygląda ……………… i …………………….., zaś jej osobowość wydaje mi się ……………………..., ………………….……….. oraz …………………….. .


 1. Czy istnieją jakieś aspekty kultury muzułmańskiej, chętnie widziałabyś jako elementy własnej? Jeśli tak, napisz jakie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ III

 1. Rok urodzenia:

 2. Kraj urodzenia:

 3. Kraj zamieszkania:

 4. Wykształcenie:

 5. Zajęcie/zawód:

 6. Wyznanie:

Narzędzie nr 2

Ankieta skierowana do grupy feministek muzułmańskich

CZĘŚĆ II

 1. Poniżej przedstawione zostały 63 cechy określające człowieka. Które z nich są według ciebie typowe dla kobiet, które typowe dla mężczyzn, a które w ogóle nie mają związku z płcią?

Cecha kobieca męska niezwiązana z płcią
Samodzielność


Ustępliwość


Pomocność


Siła w bronieniu własnych przekonań


Pogodność


Kapryśność


Niezależność


Nieśmiałość


Sumienność


Wysportowanie


Tkliwość


Teatralność


Asertywność


Pochlebność


Szczęśliwość


Silna osobowość


Lojalność


Nieprzewidywalność


Siła


Rzetelność


Analityczność


Empatia


Zazdrość


Zdolności przywódcze


Wrażliwość na potrzeby innych


Szczerość


Ryzykowność


Wyrozumiałość


Skrytość


Łatwość podejmowania decyzji


Litość


uczciwość


Samowystarczalność


Pragnienie uspokajania zranionych uczuć


Zarozumiałość


Dominacja


Delikatność w wysławianiu się


Uprzejmość


Ciepło


Powaga


stabilności dążenie do osiągnięcia stanowiska, władzy


Czułość


Przyjacielskość


Agresywność


Łatwowierność


Nieefektywność


Władczość


Dziecinność


Zdolności adaptacyjne


Indywidualność


Nieużywanie szorstkiego języka


Niesystematyczność


Wspólzawodnictwo


Miłość do dzieci


Taktowność


Ambicja


Delikatność


Konwencjonalność 1. Jak dokończyłabyś następujące zdanie?

Płeć człowieka przesądza o jego charakterze

 1. Zawsze

 2. Prawie zawsze

 3. Często

 4. Tylko w niektórych przypadkach

 5. Rzadko

 6. Nigdy

 1. Które z wymienionych poniżej cech charakteru sprawiają, że człowiek jest ceniony w społeczeństwie?

Cecha Ceniona przez społeczeństwo Nieceniona przez społeczeństwo
Samodzielność

Ustępliwość

Pomocność

Siła w bronieniu własnych przekonań

Pogodność

Kapryśność

Niezależność

Nieśmiałość

Konsekwencja

Wysportowanie

Tkliwość

Teatralność

Asertywność

Pochlebność

Szczęśliwość

Silna osobowość

Lojalność

Nieobliczalność

Gwałtowność

Rzetelność

Analityczność

Sympatyczność

Zazdrość

Zdolności przywódcze

Wrażliwość na potrzeby innych

Szczerość

Ryzykowność

Wyrozumiałość

Skrytość

Łatwość podejmowania decyzji

Litościwość

Oddanie

Samowystarczalność

Pragnienie uspokajania zranionych uczuć

Zarozumiałość

Dominacja

Delikatność w wysławianiu się

Uprzejmość

Ciepło

Powaga

Dążenie do stabilności

Czułość

Przyjacielskość

Agresywność

Łatwowierność

Nieudolność

Władczość

Dziecinność

Zdolności adaptacyjne

Indywidualność

Nieużywanie szorstkiego języka

Niesystematyczność

Kompetencja

Miłość do dzieci

Taktowność

Ambicja

Delikatność

Konwencjonalność


 1. Jak dokończyłbyś poniższe zdania?

  1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, powinno oznaczać:

 1. Równość kobiet i mężczyzn w systemie prawnym

 2. Takie same obowiązki kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 3. Takie samo znaczenie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 4. Takie same możliwości dla kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 5. Możliwość podejmowania takich samych wyborów dla kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

 6. Zlikwidowanie zjawiska dyskryminacji płciowej

 7. Możliwość korzystania z jednakowych praw

 8. Promocja pluralizmu i demokracji

 9. Uznanie za tak samo ważną i potrzebną obecność kobiet jak i mężczyzn w społeczeństwie

4.2 Inne wymagania w stosunku do kobiet żołnierek niż do mężczyzn żołnierzy są:

a. szkodliwe dla armii

b. dyskryminujące

c. wspomagające równouprawnienie

d. naturalne

e/ niesprawiedliwe

  1. Parytety wyborcze, z góry określające procentową ilość kobiet w strukturach władzy są:

 1. Szkodliwe dla państwa

 2. Dyskryminujące

 3. Wspomagające równouprawnienie

 4. Naturalne

 5. Niesprawiedliwe

 1. W której z wymienionych dziedzin życia czujesz się źle traktowana ze względu na swoją płeć zawsze, często, czasami, rzadko lub wcale, rysując krzyżyk w odpowiedniej kolumnie.

  Dziedzina życia zawsze czasami często rzadko wcale
  Obowiązki domowe
  Decyzje podejmowane w związku
  Relacje z przełożonymi
  Relacje z kolegami i koleżankami w pracy
  Decyzje polityczne w moim kraju
  Dostęp do edukacji
  Dostęp do zawodu
  Dyskusje na ważne i trudne tematy
  Obecność w przestrzeni publicznej
  Pozycja w grupie wyznaniowej
  Podejście innych do mojego ciała, seksualności
 2. Czy istnieją inne dziedziny w której czujesz się dyskryminowana ze względu na to, że jesteś kobietą, lecz nie zostały one wymienione w tabeli powyżej? Jakie to dziedziny?

……………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Poniżej wymienione zostały różne sposoby walki z dyskryminacją ze względu na płeć. Które wydają ci się najbardziej skuteczne dla problemów, które dotykają ciebie bezpośrednio?

 1. Zmiana zapisów prawnych

 2. Zmiana treści edukacyjnej dla dzieci

 3. Kampanie społeczne

 4. Zmniejszanie znaczenia religii w polityce

 5. Zmniejszenie znaczenia religii w życiu społecznym

f. Zwiększenie wolności słowa

g. Zwiększenie swobody seksualnej

h. Działania na rzecz pluralizmu

i. Działania na rzecz demokracji

j. Inne (napisz jakie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak często twoim zdaniem kobiety na świecie są dyskryminowane w następujących dziedzinach życia?

Dziedzina życia Zawsze Często Czasami Rzadko Wcale
Obowiązki domowe
Decyzje podejmowane w związku
Relacje z przełożonymi
Relacje z kolegami i koleżankami w pracy
Decyzje polityczne w kraju
Dostęp do edukacji
Dostęp do zawodu
Dyskusje na ważne i trudne tematy
Obecność w przestrzeni publicznej
Pozycja w grupie wyznaniowej
Podejście innych do mojego ciała, seksualności

 1. Poniżej wymienione zostały różne sposoby walki z dyskryminacją płciową. Które wydają ci się najbardziej skuteczne?

 1. Zmiana zapisów prawnych

 2. Zmiana treści edukacyjnej dla dzieci

 3. Kampanie społeczne

 4. Zmniejszanie znaczenia religii w życiu politycznym

 5. Zmniejszenie znaczenia religii w życiu społecznym

 6. Zwiększenie wolności słowa

 7. Zwiększenie swobody seksualnej

 8. Działania na rzecz pluralizmu

 9. Działania na rzecz demokracji

 10. Inne (napisz jakie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Poniżej przedstawione zostały zdjęcia kobiet w różnych strojach. Które z wymienionych obok nich cech wydają ci się adekwatne do przedstawionego wizerunku kobiety.


10.1. Zdjęcie nr 1139

   1. Skromna

   2. Zależna

   3. Słaba

   4. Odważna

   5. Tchórzliwa

   6. Kobieca

   7. Zakompleksiona

   8. Wolna

   9. Niepewna siebie

   10. Radosna

   11. Nieśmiała

   12. Zniewolona

   13. Staroświecka

   14. Towarzyska

   15. Zaściankowa

   16. Swobodna

   17. Sympatyczna

   18. Naturalna

   19. Stylowa

   20. Pewna siebie

   21. Nowoczesna

10.2. Zdjęcie nr 2140


 1. Skromna

 2. Zależna

 3. Słaba

 4. Odważna

 5. Tchórzliwa

 6. Kobieca

 7. Zakompleksiona

 8. Wolna

 9. Niepewna siebie

 10. Naturalna

 11. Radosna

 12. Nieśmiała

 13. Zniewolona

 14. Staroświecka

 15. Towarzyska

 16. Zaściankowa

 17. Swobodna

 18. Sympatyczna

 19. Stylowa

 20. Pewna siebie

 21. Nowoczesna


 1. Muzułmanka przebywająca w towarzystwie mężczyzn innych niż jej mąż lub mężczyzna blisko z nią spokrewniony, powinna zakrywać całe swoje ciało z wyjątkiem twarzy i dłoni. Muzułmański sposób ubierania się określany jest mianem hidżabu. W poniższej tabelce przytoczono różne opinie na temat zasad ubioru muzułmanek. Zaznacz w odpowiedniej kolumnie jak często twoim zdaniem podane stwierdzenie jest prawdą.

 1. Poniższe stwierdzenie jest Zawsze prawdą Czasami prawdą Często prawdą Trudno powiedzieć, czy prawdą Rzadko prawdą Nigdy prawdą
  Hidżab jest symbolem ucisku i zniewolenia kobiety

  Hidżab jest symbolem honoru i dobrych obyczajów kobiety

  Hidżab jest wyrazem zaściankowości i zacofania

  Hidżab jest wyrazem skromności i powściągliwości

  Hidżab jest zakładany wbrew woli kobiety

  Hidżab jest osobistym wyborem kobiety

  Hidżab jest zakładany z powodu nacisku społeczeństwa

  Hidżab jest zakładany z powodu miłości do Boga

  Hidżab sprawia, iż kobiety są bezpieczniejsze

  Hidżab sprawia, iż kobiety są krzywdzone

  Hidżab ułatwia kobiecie funkcjonowanie w społeczeństwie

  Hidżab sprawia, iż relacje w społeczeństwie są niezdrowe

  Hidżab może być wyrazem kobiecości i feminizmu

  Hidżab jest nienaturalnym wytworem patriarchatu

  Poniżej wymienionych zostało 10 wartości życiowych. Uszereguj je w kolejności od tej, która jest dla ciebie najbardziej ważna , do tej która ważna jest najmniej.


Wartość Numer
Miłość
Rodzina
Kariera
Wiedza
Pieniądze
Przyjaźń
Uroda
Zdrowie
Religia
Rozrywka

13.W wykropkowanej przestrzeni poniżej, napisz krótko co byłoby dla ciebie największym życiowym sukcesem.

………………………………………………………………...........................................................................................................................

CZĘŚĆ II

1. Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń. Oceń, stawiając w odpowiedniej kolumnie krzyżyk, czy dana opinia jest zawsze prawdziwa, często prawdziwa, czasami prawdziwa, trudno powiedzieć, czy prawdziwa, rzadko prawdziwa, nigdy prawdziwa.

Poniższa opinia jest prawdziwa Zawsze Często Czasami Trudno powiedzieć Rzadko Nigdy
Kobiety świata Zachodu nie powinny orzekać o sytuacji społecznej muzułmanek, ponieważ nie posiadają wystarczającej wiedzy

Kobiety świata Zachodu powinny orzekać o sytuacji społecznej muzułmanek ponieważ mają dłuższe doświadczenie w walce o równouprawnienie

Kobiety świata Zachodu powinny pomóc muzułmankom walczyć o respektowanie praw kobiet                  
Muzułmanki nie potrzebują żadnego udziału kobiet świata Zachodu w walce o prawda kobiet                  
Kobiety świata Zachodu powinny walczyć o prawa kobiet należne muzułmankom                  
Kobiety
świata Zachodu oraz muzułmanki powinny jednoczyć się w walce o prawa kobiet na całym świecie
                 

2. W jaki sposób feministki świata Zachodu mogłyby pomóc muzułmankom? Podkreśl maksimum 3 odpowiedzi, które wydają ci się najsłuszniejsze.

  1. Poprzez protesty przeciwko funkcjonowaniu szariatu w poszczególnych krajach

  2. Poprzez protesty przeciwko łamaniu praw kobiet w społecznościach muzułmańskich

  3. Poprzez promocję zachodniego stylu życia wśród muzułmanek

  4. Poprzez promocję świeckości wśród muzułmanek

  5. Poprzez zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na sytuację kobiet w danym kraju muzułmańskim

  6. Poprzez promocję wyzwolenia seksualnego wśród muzułmanek

  7. Poprzez zakaz noszenia chust w krajach Zachodu

  8. Poprzez pisanie listów proszących o ułaskawienie skazanych kobiet

  9. Inny (napisz jaki?) …………………………………………………………

 1. Wymień na rzecz rozwiązania jakich problemów, kobiety całego świata powinny współpracować:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 1. Zaznacz maksimum 3 parametry łączące kobiety na całym świecie.

 1. Płeć biologiczna

 2. Podobne cechy charakteru i osobowości

 3. Podobne zainteresowania

 4. Podobne życiowe priorytety

 5. Podobne pozycja w rodzinie

 6. Podobna pozycja w społeczeństwie

 7. Podobny poziom inteligencji

 8. Dyskryminacja ze względu na płeć

 9. Inna odpowiedz:………………………………………..

5. Poniżej przedstawione jest zdjęcie141 ukraińskiej aktywistki feministycznej organizacji FEMEN, demonstrującej w Paryżu przeciwko prawu szariatu142 oraz pozycji kobiety w praktyce islamu. W dłoni trzyma kartkę z napisem „muzułmanki, rozbierzcie się”.

6.1..Uzupełnij przymiotnikami tekst znajdujący się poniżej fotografii.

Przedstawiona na zdjęciu akcja posiada ………………………….. ideę. Metoda skontfronotowania nagości demonstrantki z nakazującym zakrywać ciało szariatem jest………………. oraz …………………….. Hasło, które możemy przeczytać na kartce trzymanej przez kobietę jest…………………………….. oraz …………………………… .

6.2. Uzupełnij jedno lub dwa z przedstawionych poniżej zdań:

a. Ukazana na fotografii akcja podoba mi się ponieważ ……………………………………………………………

b. Ukazana na fotografii akcja nie podoba mi się ponieważ ……………………………………………………………

7. Poniżej przedstawiono popularny w Internecie rysunek. Dymek prezentujący myśli kobiety narysowanej po lewej stronie zawiera zdanie: „Wszystko zakryte poza jej oczami, co za okrutna kultura męskiej dominacji”, zaś przedstawionej po prawo „Wszystko odkryte poza jej oczami, co za okrutna kultura męskiej dominacji”.

8.1. Z opinią której z kobiet przedstawionych na rysunku zgadasz się bardziej?

a. kobiety po lewej

b . kobiety po prawej

c. z żadną z nich

8.2.Uzupełnij jedno lub dwa z przedstawionych poniżej zdań:

a. Rysunek podoba mi się ponieważ ………………………………………………………………

b. Rysunek nie podoba mi się ponieważ ………………………………………………………………

8.3. Uzupełnij poniższy tekst dowolnymi przymiotnikami.

Kobieta przedstawiona po prawej stronie rysunku wygląda ………………………………. oraz …………………………. Wydaje mi się, że jej osobowość cechuje ………………… , ………………… a być może ……………………… Zaś kobieta przedstawiona po prawej stronie wygląda ……………… i …………………….., zaś jej osobowość wydaje mi się ……………………..., ………………….……….. oraz …………………….. .

9.Czy istnieją jakieś aspekty kultury zachodniej, chętnie widziałabyś jako elementy własnej? Jeśli tak, napisz jakie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ III

 1. Rok urodzenia:

 2. Kraj urodzenia:

 3. Kraj zamieszkania:

 4. Wykształcenie:

 5. Zajęcie/zawód:

 6. Wyznanie:


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.